KALKULATOR | IKZE

Ile zyskasz dzięki IKZE

MINIMALNIE
DO LIMITU
Roczny limit wpłat na IKZE to 9 388,80 zł.
1 ROK
30 LAT
Przejdź do kalkulatora
dla działalności gospodarczej
Zainteresowany?
Załóż IKZE

Dzięki IKZE możesz zmniejszyćZmniejszysz swój podatek dochodowy za ten rok o:

648  zł

to 57% maksymalnej korzyści podatkowej, jaką możesz zyskać.

Na czym polega korzyść podatkowa

Po 5 latach oszczędzania na IKZE będziesz mieć:

30 146,29 zł
Łączna kwota wpłacona
w okresie 5 lat
27 000,00 zł
Wypracowany wynik
3 146,00 zł
+11,65%
To jest nasza prognoza
Środki możesz wypłacić jednorazowo lub w ratach.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

IKZE to Twoja spokojna emerytura. Pomyśl o jutrze i już dziś zadbaj o swoją przyszłość finansową.

Wpłaty na IKZE z danego roku kalendarzowego
można odliczyć od podstawy
opodatkowania w PIT za dany rok.

Od lipca 2012 r. fundusz
Nationale-Nederlanden DFE
zarobił +166,1%
(stan na 31.12.2022).

Na bieżąco sprawdzaj wartość
swoich oszczędności przez Serwis Klienta.

Fundusz Nationale-Nederlanden DFE

Inwestujemy w nim zarówno w akcje, jak i obligacje. Ich udział wynosi zwykle po ok. 50%. Możemy zmieniać wielkość zaangażowania w akcje i obligacje. To, ile w nie inwestujemy, zależy między innymi od perspektyw dla rynków finansowych oraz ich potencjału stóp zwrotu. Dzięki tej elastyczności możemy wykorzystywać okazje rynkowe.

Nasz kalkulator ma charakter informacyjny. Nie odpowiadamy za żadne szkody, które powstały lub mogą powstać w związku z jego działaniem. Kalkulator pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy kwotą podatku, gdy ulga z IKZE nie zostanie wykorzystana, a kwotą podatku gdy ulga ta zostanie wykorzystana.
Co roku obowiązuje nowy limit wpłat na IKZE.
W 2024 roku można wpłacić maksymalnie 9 388,80 zł.
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wpłacić nawet do 14 083,20 zł.

Zasady funkcjonowania IKZE reguluje ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
Natomiast zasady, które dotyczą odliczenia wpłat na IKZE od podatku, wynikają z:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dla przychodów innych niż z pozarolniczej działalności gospodarczej kalkulator uwzględnia:

 • koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości (250 zł miesięcznie w roku podatkowym 2024),
 • składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez pracownika w wysokości 13,76% przychodu.

Dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, podstawą wyliczenia jest przychód pomniejszony o:

 • koszty uzyskania przychodów,
 • składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku podania dochodu netto z działalności gospodarczej, kwota korzyści może się nieznacznie różnić, ponieważ uwzględniona zostanie także składka zdrowotna.
Na potrzeby wyliczeń założyliśmy że:

 • całość dochodów osoby, która gromadzi środki na IKZE podlega opodatkowaniu w Polsce,
 • oszczędzający nie gromadzi środków na więcej niż jednym IKZE.

Przy obliczaniu korzyści podatkowej, kalkulator nie uwzględnia:

 • innych ulg podatkowych, np. ulgi na dzieci, ulgi dla osób do 26 roku życia, ulgi Senior+, ulgi 4+,
 • przewidzianych prawem odliczeń innych niż dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci,
 • sytuacji i uwarunkowań szczególnych u podatników, np. kiedy osoba fizyczna osiąga dochody ze stosunku pracy i jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu jeżeli:

 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
 • nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (dot. opodatkowania podatkiem liniowym) lub
 • nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo
 • nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wartość oszczędności na koniec oszczędzania, którą wylicza kalkulator jest szacunkowa.
Rzeczywista wartość będzie zależała od wielu czynników, które zmieniają się w czasie. Do wyliczeń kalkulatora przyjęliśmy, że średnia stopa zwrotu dla Twoich oszczędności wynosi 4,5% rocznie przez cały czas oszczędzania.