Oblicz wysokość przyszłej emerytury z IKE

Obrazek - Portfel

Wprowadź podstawowe dane

Niniejszy kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Wartości korzyści podatkowej w niniejszym kalkulatorze zostały wyliczone na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r., tzn. nie uwzględniają zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z działaniem kalkulatora.

Z uwagi na zmienność w czasie wielu czynników branych pod uwagę przy wyliczaniu inwestycji w IKE i IKZE uzyskane wyniki mają wyłącznie charakter szacunkowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości. W wyliczeniach założono stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 4,5% w okresie oszczędzania.

Kalkulator oparty jest na założeniu, że Oszczędzający nie gromadzi oszczędności na więcej niż jednym IKE i IKZE. Ponadto, kalkulator nie uwzględnia:

  • innych ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci, ulgi dla osób do 26 roku życia), przewidzianych prawem odliczeń, a także podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,
  • możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem,
  • sytuacji szczególnych (np. opodatkowanie dochodów w formie karty podatkowej, ponoszenie straty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą).

Wyliczenia są uproszczone, gdyż nie pokazują odliczeń związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zostały oparte na założeniu, że Oszczędzający podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Założono, że wpłaty na IKZE nie zostały: 1) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub 2) odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub 3) odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, lub 4) zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zasady funkcjonowania IKE oraz IKZE, w tym zasady dokonywania odliczeń od dochodu, reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, przy czym szczegóły dotyczące skutków podatkowych są wskazane w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IKE i IKZE to produkty dające możliwość długofalowego odkładania na emeryturę. W przypadku IKE skorzystanie z pełni przysługujących preferencji podatkowych jest możliwe dopiero po osiągnięciu 60. roku życia bądź nabyciu uprawnień emerytalnych i osiągnięciu 55. roku życia oraz po spełnieniu jednego z dwóch warunków: wpłacania na IKE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych lub wpłacenie ponad połowy wartości wpłat co najmniej na 5 lat przed zawnioskowaniem o wypłatę. W przypadku IKZE skorzystanie z pełni przysługujących preferencji podatkowych jest możliwe dopiero po osiągnięciu 65. roku życia oraz dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat.

1Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia mogą cieszyć się wyższym limitem wpłat na IKZE (1,8-krotność prognozowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia).