Powrót do strony głównej

Regulamin

Warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu nnikze.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu nnikze.pl", zwane dalej „Regulaminem” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "nnikze.pl", w ramach którego Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zamieszcza informacje z zakresu tematyki zabezpieczenia emerytalnego i finansowego.

II. DEFINICJE

Sformułowania użyte Regulaminie, oznaczają:

Nationale-Nederlanden - oznacza Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., będące twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu, uprawnione do dysponowania jego zasobami.

DFE – oznacza Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden

Serwis - oznacza Serwis udostępniany przez Nationale-Nederlanden w sieci Internet, poświęcony tematyce zabezpieczenia emerytalnego i finansowego, umożliwiający korzystanie z opisanych w niniejszym regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym składanie wniosku o zawarcie z DFE umowy o prowadzenie IKZE lub IKE.

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, o którym mowa w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, oferowane przez DFE.

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne, o którym mowa w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, oferowane przez DFE.

Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje dotyczące IKZE lub IKE. Na zasoby serwisu składają się: Serwis informacyjny oraz Usługi dodatkowe.

Serwis informacyjny - oznacza tę część zasobów serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji.

Usługi dodatkowe - oznaczają tę część zasobów serwisu, do której dostęp użytkowników indywidualnych następuje poprzez indywidualne konto w Serwisie, dostępne po zalogowaniu, zakładane po przejściu procedury rejestracji i weryfikacji.

Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Agent transferowy – Pro Service Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, budynek B, 02-673 Warszawa - podmiot, któremu Nationale-Nederlanden zleciło obsługę członków DFE i rozpatrywanie reklamacji.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako Serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji czy logowania w systemie Serwisu.

Dostęp do części zasobów Serwisu określanej jako Usługi dodatkowe uzależniony jest od rejestracji użytkownika i posiadania przez użytkownika indywidualnego konta, dostępnego po zalogowaniu.

Nationale-Nederlanden zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

Dla komputerów stacjonarnych:

 • Mozilla Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Edge
 • Internet Explorer 10+

Dla urządzeń mobilnych:

 • Mozilla Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Edge
 • Safari

Systemy informatyczne Użytkowników indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript. System pozostawia w komputerze użytkownika pliki cookies.

Zasoby Serwisu są dostępne dla Użytkowników indywidualnych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Nationale-Nederlanden zastrzega sobie jednak prawo do przerw technicznych w dostępie do zasobów Serwisu.

Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z Nationale-Nederlanden umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Podczas korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Użytkowania treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie działań mogących negatywnie wpłynąć na integralność, poufność i dostępność Systemu i świadczonych usług.

IV. INDYWIDUALNE KONTO UŻYTKOWNIKA

Indywidulane konto użytkownika w Serwisie jest tworzone po zakończeniu procesu rejestracji użytkowania w Serwisie oraz weryfikacji tożsamości użytkownika.

Rejestracja Użytkownika indywidualnego następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie nnikze.pl.

Niezwłocznie po wypełnieniu przez użytkownika formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu rejestracji, Użytkownik jest proszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego o wartości 1 zł na rachunek DFE.

Na podstawie przelewu weryfikacyjnego dokonywane jest potwierdzenie tożsamości Użytkownika. Wpłacona kwota zwracana jest niezwłocznie na rachunek Użytkownika, niezależnie od wyniku weryfikacji tożsamości.

Usługa przelewu weryfikacyjnego realizowana jest za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Realizacja usługi odbywa się zgodnie z warunkami określonymi przez bank, w którym Użytkownik posiada rachunek.

W ramach weryfikacji tożsamości sprawdzana jest zgodność imion oraz nazwiska wpisanych w formularzu rejestracyjnym z imionami i nazwiskiem właściciela konta bankowego, z którego zostanie wykonany przelew.

Po poprawnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wysyłany jest link aktywacyjny zaś na numer telefonu - sms z hasłem jednorazowym, umożliwiającym zalogowanie się na indywidualne konto Użytkownika.

Użytkownik loguje się w Serwisie za pomocą linku otrzymanego w e-mailu oraz hasła jednorazowego. Po zalogowaniu użytkownik ustala nowe hasło do swojego indywidualnego konta w Serwisie.

Zalogowanie do konta Użytkownika w Serwisie wymaga każdorazowo podania loginu (identyfikatora) Użytkownika oraz jego hasła. Po zalogowaniu Użytkownik otrzymuje dostęp do części zasobów Serwisu określanej jako Usługi dodatkowe.

Użytkownik ma dostęp do indywidualnego konta przez czas trwania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE. Po rozwiązaniu umowy dostęp jest blokowany.

Aby zagwarantować sobie dostęp do dokumentów i informacji, które są przechowywane w ramach indywidualnego konta Użytkownika, Użytkownik powinien je pobrać i zapisać na dogodnym dla siebie nośniku.

V. Usługi dodatkowe

Z Usług dodatkowych może skorzystać Użytkownik, który zaloguje się na swoje indywidualne konto w Serwisie.

W ramach Usług dodatkowych świadczone są następujące usługi:

 • składanie wniosku o zawarcie z DFE umowy o prowadzenie IKZE lub IKE,
 • udzielenie pełnomocnictwa elektronicznego do zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE,
 • informacje o stanie rachunku IKZE / IKE,
 • historię wpłat wraz informacjami o pobranych opłatach, cenach jednostek rozrachunkowych,
 • podgląd do danych podanych w umowie oraz możliwość ich zmiany online
 • możliwość dodania osób uprawnionych online,
 • bieżące informacje z Nationale-Nederlanden – przypominamy o zbliżających się ważnych datach i Twoich limitach,
 • możliwość ustawienia, jakie powiadomienia e-mail lub sms chcesz dostawać,
 • dostęp do ważnych dokumentów takich jak Twoja umowa czy informacje roczne o stanie rachunku IKE/IKZE.

Warunkiem złożenia wniosku o zawarcie umów o prowadzenie IKZE lub IKE jest:

 1. udzielenie przez Użytkownika pełnomocnictwa elektronicznego do zawarcia umowy o prowadzenie IKZE lub IKE,
 2. złożenie oświadczenia że Użytkownik nie posiada konta IKE/IKZE w innej instytucji finansowej lub że chce przetransferować środki z innej instytucji finansowej,
 3. złożenie oświadczenia dotyczącego działalności gospodarczej,
 4. zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 5. wypełnienie formularza umowy o prowadzenie IKZE lub IKE,
 6. potwierdzenie zapoznania się z prospektem DFE,
 7. potwierdzenie zapoznania się z informacją dotyczącą ryzyka inwestycyjnego,
 8. akceptacja informacji, że na adres e-mail będą przekazywane materiały i informacje związane z prowadzeniem Rachunku IKE lub IKZE,
 9. wyrażenie zgody na archiwizację umowy w formie elektronicznej przez Agenta Transferowego.

Po akceptacji wymaganych oświadczeń Użytkownikowi zostanie wyświetlony ekran podsumowania zawierający wszystkie dane objęte umową o prowadzenie IKZE lub IKE.

Po zatwierdzeniu przez Użytkownika ekranu z podsumowaniem umowa o prowadzenie IKZE lub IKE podpisywana jest kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez upoważnionego przedstawiciela DFE oraz w imieniu Użytkownika - przez upoważnionego pracownika Nationale-Nederlanden.

Po zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub IKE na adres e-mail Użytkownika wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy oraz zaakceptowany przez Użytkownika formularz umowy.

Umowa o prowadzenie IKZE lub IKE opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi będzie archiwizowana przez Agenta Transferowego.

Użytkownik może otrzymać egzemplarz umowy w postaci elektronicznej lub papierowej (wydruk umowy zawartej w formie elektronicznej) wysyłając prośbę na adres e-mail: ike-ikze@nn.pl.

VI. ZOBOWIĄZANIA Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

Nationale-Nederlanden zapewnia zarejestrowanemu użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Usług dodatkowych przez czas trwania umowy o prowadzenie IKZE lub IKE, o ile nie nastąpi zdarzenie o którym mowa w punkcie VIII niniejszego Regulaminu.

Nationale-Nederlanden zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie X niniejszego Regulaminu.

VII. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownik indywidualny jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (w tym danych osobowych) w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik indywidualny jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.

Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

VIII. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

Nationale-Nederlanden zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:

 • podania nieprawdziwych danych osobowych,
 • udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
 • naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Nationale-Nederlanden oświadcza, że materiały i informacje składające się na Serwis informacyjny, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Nationale-Nederlanden nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

Użytkownik indywidualny ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

Nationale-Nederlanden nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.

Nationale-Nederlanden nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Użytkownik indywidualny odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Dane osobowe Użytkowników indywidualnych, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są w celu i w zakresie określonym w klauzuli informacyjnej udostępnianej na stronach www Serwisu oraz wraz z odpowiednią umową, której Użytkownik indywidualny jest stroną.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom indywidualnym odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Nationale-Nederlanden oraz pod adres e-mail dfe@nn.pl.

Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej dfe@nn.pl.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W relacjach z Użytkownikiem ma zastosowanie język oraz prawo polskie.