Powrót do strony głównej

Regulamin

Warunki korzystania przez użytkowników z internetowego Serwisu Klienta nnikze.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Warunki korzystania przez użytkowników z internetowego Serwisu Klienta nnikze.pl", zwane dalej „Regulaminem” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "Serwis Klienta nnikze.pl”.

II. DEFINICJE

Sformułowania użyte Regulaminie, oznaczają:

 1. Agent transferowy - ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, budynek B, 02-673 Warszawa – podmiot, któremu Nationale-Nederlanden zleciło obsługę członków DFE, w tym także rozpatrywanie składanych przez nich reklamacji.

 2. DFE - oznacza Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden, będący właścicielem Serwisu.

 3. IKE - Indywidualne Konto Emerytalne, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, oferowane przez DFE.

 4. IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, oferowane przez DFE.

 5. Konto - indywidualne cyfrowe konto Użytkownika Serwisu Klienta nnikze.pl, poprzedzone rejestracją oraz weryfikacją Użytkownika.

 6. Moje NN - serwis internetowy, odrębny od Serwisu Klienta nnikze.pl, dostępny pod adresem elektronicznym moje.nn.pl z którego korzystanie odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z Moje NN.

 7. Nationale-Nederlanden - oznacza Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 342) przy ul. Topiel 12, repezentujące DFE.

 8. Płatności elektroniczne - usługa płatności internetowych w Serwisie realizowana:

  • jednorazowo – po zleceniu płatności przez Użytkownika w formie tradycyjnego przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą lub transakcją BLIK,
  • cyklicznie – automatycznie w terminach i kwotach określonych w harmonogramie płatności ustalonym przez Użytkownika w formie płatności kartą płatniczą.

Usługa płatności internetowych jest realizowana:

  • zgodnie z warunkami określonymi przez bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy lub kartę płatniczą,
  • za pośrednictwem Autopay z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718.

Opłatę za realizację przez Użytkownika płatności internetowych, pobieraną przez Autopay, ponosi DFE w ramach opłaty stałej za zarządzanie.

 1. Serwis informacyjny - część Serwisu, do której każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu, niezależnie od tego, czy dokonał procedury rejestracji.

 2. Serwis Klienta nnikze.pl lub Serwis - oznacza serwis udostępniany przez DFE w sieci Internet pod adresem nnikze.pl, poświęcony tematyce zabezpieczenia emerytalnego i finansowego, umożliwiający korzystanie z opisanych w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym składanie wniosku o zawarcie z DFE umowy o prowadzenie IKE lub IKZE.

 3. Usługi serwisowe - część Serwisu, do której dostęp Użytkownika następuje poprzez zalogowanie się do Konta w Serwisie.

 4. Użytkownik indywidualny lub Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 5. Zasoby Serwisu lub Zasoby - oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie, materiały zawierające w szczególności informacje dotyczące IKE lub IKZE. Na Zasoby Serwisu składają się: Serwis informacyjny oraz Usługi serwisowe.

III. ZASADY DOSTĘPU DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do Serwisu informacyjnego jest możliwy bez konieczności spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji czy logowania.

 2. Dostęp do Usług serwisowych możliwy jest po dokonaniu rejestracji Użytkownika oraz zalogowaniu.

 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika:

  1. sprzętu komputerowego lub innego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon, tablet) z dostępem do Internetu,
  2. adresu e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej (dotyczy Usług serwisowych),
  3. polskiego numeru telefonu komórkowego, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości SMS (dotyczy Usług serwisowych),
  4. przeglądarki internetowej w minimalnej wersji:
   1. Google Chrome 80+
   2. Internet Explorer 10+
   3. Microsoft Edge 79+
   4. Mozilla Firefox 67+
   5. Opera 66+
   6. Safari 13.0.5+
   7. Samsung Internet 11.1+
   Zalecane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej.
  5. włączonej obsługi JavaScript oraz plików cookie niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Serwisu Klienta nnikze.pl (system pozostawia pliki cookies w komputerze/urządzeniu użytkownika).
 4. Zasoby Serwisu są dostępne dla Użytkowników przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Nationale-Nederlanden zastrzega sobie jednak prawo do przerw technicznych w dostępie do zasobów Serwisu Klienta nnikze.pl, o czym poinformuje na stronie Serwisu.

 5. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zawiera z Nationale-Nederlanden umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

 6. Podczas korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Użytkowania treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie działań mogących negatywnie wpłynąć na integralność, poufność i dostępność Serwisu i świadczonych usług.

IV. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Konto w Serwisie jest tworzone po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika.

 2. Użytkownik ma dostęp do indywidualnego Konta w Serwisie Klienta nnikze.pl przez czas trwania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE. Po rozwiązaniu umowy dostęp jest blokowany.

 3. Rejestracja Użytkownika na stronie nnikze.pl

  1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie nnikze.pl oraz dokonanie weryfikacji tożsamości.
  2. Weryfikacja tożsamości Użytkownika następuje na podstawie, przelewu weryfikacyjnego o wartości 1 PLN wykonanego z rachunku bankowego Użytkownika i potwierdzeniu zgodności danych osobowych Użytkownika z danymi przekazanymi wraz z przelewem weryfikacyjnym.
  3. Po poprawnej weryfikacji tożsamości Użytkownik otrzymuje informacje umożliwiające pierwsze zalogowanie się do jego Konta:
   • link aktywacyjny, który wysyłany jest na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, oraz
   • sms z kodem jednorazowym wysłany na numer telefonu podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  4. Pierwsze logowanie Użytkownika do Serwisu odbywa się za pomocą linku otrzymanego w e-mailu oraz kodu jednorazowego. Po zalogowaniu Użytkownik ustawia nowe hasło do swojego Konta.
  5. Kolejne zalogowanie do Konta wymaga podania loginu (identyfikatora) Użytkownika oraz ustawionego przez niego hasła.
 4. Zasady działania przelewu weryfikacyjnego

  1. Niezwłocznie po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, otrzymuje on potwierdzenie rejestracji na podany przez siebie adres e-mail, a następnie jest proszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego o wartości 1 zł na wskazany rachunek DFE.
  2. Na podstawie przelewu weryfikacyjnego dokonywane jest potwierdzenie tożsamości Użytkownika. Wpłacona kwota zwracana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania weryfikacji, na rachunek Użytkownika, niezależnie od wyniku weryfikacji tożsamości.
  3. Usługa przelewu weryfikacyjnego realizowana jest za pośrednictwem Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Realizacja usługi odbywa się zgodnie z warunkami określonymi przez bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy.
  4. W ramach weryfikacji tożsamości sprawdzana jest zgodność imion oraz nazwiska wpisanych w formularzu rejestracyjnym z imionami i nazwiskiem właściciela konta bankowego, z którego zostanie wykonany przelew.
 5. Rejestracja Użytkownika za pośrednictwem Moje NN

  1. Dla Użytkowników, którzy posiadają aktywne konto w Moje NN, rejestracja w Serwisie możliwa jest również poprzez konto Użytkownika, które posiada w Moje NN. Aby dokonać rejestracji w ten sposób, Użytkownik wyraża zgodę na wzajemne przekazywanie oraz połączenie informacji oraz danych osobowych przez podmioty z Grupy Nationale-Nederlanden w Polsce w zakresie umów z tymi podmiotami, stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową lub zawodową. Zgoda taka wyrażana jest dobrowolnie, jednak jest niezbędna do przeprowadzenia procesu identyfikacji i weryfikacji Użytkownika w Serwisie z wykorzystaniem Moje NN.
  2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie Klienta nnikze.pl, następuje na podstawie danych identyfikacyjnych Użytkownika pobranych przez Serwis z konta użytkownika w Moje NN – imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, płeć, obywatelstwo, typ i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
  3. Skorzystanie z opcji rejestracji z wykorzystaniem konta Moje NN powoduje powiązanie konta Użytkownika w Moje NN z Kontem w Serwisie. W konsekwencji Użytkownik może logować się do Serwisu wyłącznie za pośrednictwem konta w Moje NN, o czym jest informowany w procesie rejestracji.
 6. Powiązanie Konta z Moje NN

  1. Dla Użytkowników, którzy posiadają aktywne konto w Moje NN oraz posiadają aktywne Konto w Serwisie, możliwe jest dokonanie powiązania Konta w Serwisie z kontem w Moje NN. Aby tego dokonać, Użytkownik wyraża zgodę na wzajemne przekazywanie oraz połączenie danych osobowych przez podmioty z Grupy Nationale-Nederlanden w Polsce, w zakresie umów z tymi podmiotami, stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową lub zawodową. Zgoda taka jest wyrażana dobrowolnie, jednak jest niezbędna do przeprowadzenia procesu identyfikacji i weryfikacji Użytkownika przed powiązaniem obu kont.
  2. Po wyrażeniu zgody, Użytkownik potwierdza dyspozycję powiązania kont poprzez wpisanie kodu SMS, który otrzymuje na numer telefonu podany jako numer kontaktowy w Serwisie.
  3. Skorzystanie z opcji powiązania kont powoduje, że Użytkownik w przyszłości loguje się do Serwisu wyłącznie za pośrednictwem konta w Moje NN, o czym jest informowany w procesie prowadzącym do powiązania kont.

V. USŁUGI SERWISOWE

 1. Zakres usług serwisowych

  1. Z Usług serwisowych może skorzystać tylko zalogowany Użytkownik.
 2. Usługi serwisowe obejmują:

  1. składanie wniosku o zawarcie z DFE umowy o prowadzenie IKE i/lub IKZE,
  2. udzielanie pełnomocnictwa elektronicznego do zawarcia umowy o prowadzenie IKE i/lub IKZE,
  3. dostęp do informacji o stanie rachunku IKE i/lub IKZE,
  4. dostęp do historii wpłat wraz informacjami o pobranych opłatach, wycenach jednostek rozrachunkowych,
  5. podgląd danych podanych w umowie oraz możliwość ich zmiany online,
  6. możliwość dodania osób uprawnionych,
  7. możliwość składania wniosków o wypłatę transferową, wypłatę, zwrot lub zwrot częściowy (wyłącznie IKE),
  8. dostęp do bieżących informacji dotyczących IKE i/lub IKZE, np. zbliżających się ważnych datach i limitach Użytkownika,
  9. możliwość ustawienia, jakie powiadomienia e-mail lub sms Użytkownik chce otrzymywać,
  10. dostęp do dokumentów związanych z posiadanym IKE i/lub IKZE (m.in. treść umowy o prowadzenie IKE/IKZE, potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE/IKZE oraz informacja roczna),
  11. zmianę hasła,
  12. zarządzanie zgodami dotyczącymi przetwarzania danych,
  13. dokonywanie jednorazowych płatności elektronicznych na IKE i/lub IKZE, w formie przelewu bankowego, karty płatniczej, BLIK,
  14. dokonywanie płatności cyklicznych na IKE i/lub IKZE, w formie karty płatniczej,
  15. informowanie Użytkownika o realizacji płatności elektronicznych.
 3. Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie za pośrednictwem Moje NN lub dokonał powiązania kont w Serwisie z kontem w Moje NN korzysta z poniższych usług za pośrednictwem Moje NN, na zasadach określonych w regulaminie tej platformy:

  • zmiana hasła,
  • zarządzanie zgodami dotyczącymi przetwarzania danych.
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE

  1. Warunkiem złożenia wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE jest:
   • rejestracja Użytkownika w Serwisie Klienta nnikze.pl,
   • udzielenie przez Użytkownika elektronicznego pełnomocnictwa pracownikowi Nationale-Nederlanden do zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie IKE lub IKZE,
   • złożenie oświadczenia, że Użytkownik nie posiada konta IKE/IKZE w innej instytucji finansowej lub że chce przetransferować środki z innej instytucji finansowej,
   • złożenie oświadczenia dotyczącego działalności gospodarczej (dotyczy IKZE),
   • wypełnienie formularza umowy o prowadzenie IKE lub IKZE,
   • potwierdzenie zapoznania się z prospektem DFE,
   • potwierdzenie zapoznania się z informacją dotyczącą ryzyka inwestycyjnego,
   • potwierdzenia zapoznania się z informacją, że na adres e-mail Użytkownika będą przekazywane materiały i informacje związane z prowadzeniem Rachunku IKE lub IKZE,
   • wyrażenie zgody na archiwizację umowy o prowadzenie IKE lub IKZE w formie elektronicznej przez Agenta Transferowego.
  2. Po wyrażeniu niezbędnych oświadczeń, Serwis prezentuje Użytkownikowi podsumowanie zawierające wszystkie dane objęte umową o prowadzenie IKE lub IKZE.
  3. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika poprawności danych, następuje przesłanie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE do Nationale-Nederlanden DFE. Umowa podpisywana jest kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez upoważnionego przedstawiciela DFE oraz - w imieniu Użytkownika - przez upoważnionego pracownika Nationale-Nederlanden.
  4. Po zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, na adres e-mail Użytkownika wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy oraz zaakceptowana przez Użytkownika treść umowy.
  5. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi jest archiwizowana przez Agenta Transferowego.
  6. Użytkownik może otrzymać podpisany cyfrowo egzemplarz umowy w postaci elektronicznej lub papierowej (wydruk umowy zawartej w formie elektronicznej) kierując wniosek na adres e-mail: ike-ikze@nn.pl.
  7. Zamknięcie Konta w Serwisie skutkuje utratą dostępu do Konta i wszystkich przechowywanych tam dokumentów. Jeżeli Użytkownik chce zapewnić sobie dostęp do tych dokumentów i informacji, niezależnie od posiadania Konta, może je pobrać i zapisać na dogodnym dla siebie nośniku.

VI. ZOBOWIĄZANIA DFE

 1. DFE zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
 2. DFE zapewnia zarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Usług serwisowych przez czas trwania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, o ile nie nastąpi zdarzenie, o którym mowa w punkcie VIII Regulaminu.

VII. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (w tym danych osobowych) w formularzu rejestracyjnym oraz w procesie zawierania umowy o prowadzenie IKE/IKZE i do ich aktualizacji, jeśli ulegną zmianie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego Loginu oraz Hasła oraz zabezpieczenia ich przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.

VIII. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

 1. DFE zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  1. podania nieprawdziwych danych osobowych,
  2. udostępnienia loginu lub hasła osobom nieuprawnionym,
  3. naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Nationale-Nederlanden.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. DFE oświadcza, że materiały i informacje składające się na Serwis informacyjny, są zbierane i redagowane z należytą starannością, jednakże decyzja dotycząca dokonywania inwestycji w zakresie produktów IKE czy IKZE powinna być podejmowana indywidualnie przez Użytkownika. Informacje zamieszczone na stronie Serwisu nie stanowią ani doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa podatkowego, gdyż DFE takiej działalności nie prowadzi. Inwestowanie w fundusze oferowane przez DFE zawsze wiąże się z ryzykiem co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych. DFE nie gwarantuje uzyskania wyników inwestycyjnych na określonym poziomie.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych w Serwisie.
 3. DFE nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu zaistniałe w związku z niezależną do DFE awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 4. DFE nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia przez Użytkownika jego Loginu oraz Hasła podmiotom nieuprawnionym.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników zostały uregulowane w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie www.nnikze.pl.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. DFE zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez które należy rozumieć:
  1. zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretację stosowaną przez sądy lub organy władzy publicznej, mającą bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującą koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji,
  2. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu,
  3. rozszerzenie zakresu Usług serwisowych (w tym również o Usługi serwisowe podlegające szczególnym regulacjom prawnym) wymagające uwzględnienia ich w Regulaminie,
  4. dodanie nowych funkcjonalności,
  5. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom,
  6. usunięcie ewentualnych niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu,
  7. zmiany w zakresie procedury Rejestracji, zawierania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bądź innych procesów opisanych w Regulaminie (np. składanie dyspozycji) lub wymagających opisania w Regulaminie,
  8. zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu,
  9. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w Regulaminie,
  10. usprawnienie obsługi Użytkowników.
 2. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna wobec niezalogowanego Użytkownika po upływie 14 dni od opublikowania informacji o zmianie Regulaminu na stronie Serwisu. Termin ten nie obowiązuje w przypadku zmian Regulaminu polegających na dodaniu nowych funkcjonalności lub usług, pozostających bez wpływu na dotychczasowe funkcjonalności lub usługi oraz zmian, których wprowadzenie w krótszym terminie wymagane jest przez przepisy prawa oraz zmian, o których mowa w pkt. 1 lit f) i h).

 3. Użytkownik zalogowany zostaje powiadomiony przez DFE o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie informacji na Koncie w Serwisie lub poprzez zawiadomienie przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail, o ile nie będzie możliwe umieszczenie odpowiedniej informacji na Koncie w Serwisie.

 4. Użytkownik zalogowany niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które skutkuje dezaktywacją Konta lub wcześniej zakończyć korzystanie z Usług.

 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu Klienta nnikze.pl można kierować na adres siedziby Nationale-Nederlanden oraz pod adres e-mail ike-ikze@nn.pl.

 6. Reklamacje dotyczące Serwisu Klienta nnikze.pl należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ike-ikze@nn.pl.

 7. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – opublikowanym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.

 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. W relacjach z Użytkownikiem ma zastosowanie język polski.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nim skontaktować?
Administratorem Twoich danych jest Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (DFE) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12.
Aby się z nami skontaktować, możesz:

 • wysłać list na adres naszej siedziby: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa,
 • przyjść do naszego oddziału lub
 • wysłać e-mail na: info@nn.pl.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nim kontaktować w sprawach, które dotyczą danych osobowych. Jeśli chcesz to zrobić, wyślij e-mail na: iod@nn.pl.

Po co nam Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane, w zakresie umożliwiającym nam Twoją identyfikację i realizację poniższych celów:

 • zawarcia i wykonania umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego/indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKE/IKZE), co wiąże się z przetwarzaniem danych zawartych w dostarczonej nam przez Ciebie dokumentacji, na podstawie przepisów prawa,
 • zapobiegamy przestępstwom na naszą szkodę – przeciwdziałamy i ścigamy takie przestępstwa, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży również dochodzenie roszczeń z zawieranych przez nas umów oraz obrona przed kierowanymi przeciwko nam roszczeniami,
 • jako administrator danych możemy także przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych - prowadzimy działania analityczne z wykorzystaniem Twoich danych oraz dokonujemy profilowania; pozwala nam to lepiej poznać Twoje oczekiwania, oceniać efektywność naszych działań oraz ich jakość.

Przez jak długo przetwarzane są Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez 50 lat – do tego zobowiązują nas przepisy.

Kiedy możemy przekazywać dane innym podmiotom?
Możemy przekazywać Twoje dane innym podmiotom (tzw. odbiorcom), aby w sposób prawidłowy realizować umowę i zapewnić odpowiednią organizację naszego przedsiębiorstwa. Odbiorcami tymi są w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych, call center, agenci transferowi. Z każdym z tych podmiotów posiadamy stosowną umowę, w której nakładamy na nie szczegółowe obowiązki związane z przetwarzaniem Twoich danych – tak, aby były one bezpieczne.
Część z tych podmiotów może mieć siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazujemy wtedy dane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, która stwierdza, że dane będą odpowiednio chronione. A gdy jej nie ma – zawieramy tzw. standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską. Jeśli chcesz otrzymać kopię tych klauzul, napisz do nas na: iod@nn.pl.

Jakie masz prawa?
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz możesz zażądać, żebyśmy je sprostowali, np. jeśli okaże się, że jest w nich błąd, lub gdy zmienisz numer telefonu czy adres,
 • być zapomnianym – możesz więc zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane,
 • żądania, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 • otrzymać od nas swoje dane osobowe – przekażemy je w powszechnie odczytywanym formacie (np. PDF) Tobie lub innemu administratorowi danych, którego wskażesz,
 • tam, gdzie wskazaliśmy nasz prawnie uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania Twoich danych, możesz wnieść tzw. sprzeciw wobec ich przetwarzania, np. celach marketingowych.
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.